Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Indien cliënt na de intakebandeling een datum heeft afgesproken voor een behandeling, is er sprake van een behandelings-overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn dan van toepassing.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
  1. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  2. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag . Deze kan tijdens het traject of programma worden bijgesteld of gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken
  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut
  5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.
 4. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 5. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
 6. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 7. Karin Plancke is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.